Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2006 pro obec Malé Přítočno (zkráceno)

Datum vyvěšení: 

17. 6. 2007

Závěr
Na základě provedeného přezkoumání jsme dospěli k závěru, že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2006 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávních celků a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení. S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem. Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v bodě 1. Zjištěné nedostatky nemají charakter nedostatků uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c).

Zjištěné nedostatky
V průběhu roku nebyla prováděna rozpočtová opatření. Byly překročeny příjmy celkem o 38,64% a výdaje celkem o 40,47%. Jiné nedostatky v rozpočtovém procesu nebyly zjištěny.

Zpráva nezávislého auditora je v kompletním rozsahu k dispozici k nahlédnutí na OÚ Malé Přítočno.