Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu

Datum vyvěšení: 

13. 8. 2007

Obecní úřad Malé Přítočno
Kladenská 10
Malé Přítočno
273 51 Unhošť


Paní
Marie Vytisková
Kladenská 17
Malé Přítočno
273 51 Unhošť

Pan
Jan Švarc
P.O. Box 3
160 12 Praha 6

ROZHODNUTÍ

OÚ Malé Přítočno jako příslušný správní orgán v řízení zahájeném podle ustanovení § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”) na žádost paní Marie Vytiskové, trvale hlášené na adrese Malé Přítočno, Kladenská 17.

rozhodl takto:

podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, se údaj o místu trvalého pobytu pana

Jana Švarce, nar. 22. 1. 1960, trvale na adrese Malé Přítočno, Kladenská č. p. 17,

r u š í .

Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny Kladenská 10, Malé Přítočno.

Odůvodnění

Dne 11. 6. 2007 podala paní Marie Vytisková, trvale hlášená na adrese Malé Přítočno, Kladenská 17, žádost o zrušení trvalého pobytu pro pana Jana Švarce, trvale hlášeného na adrese Malé Přítočno, Kladenská 17.

Jako další doklady předložila kupní smlouvu, ze které vyplývá, že paní Marie Vytisková je spolu se svým manželem vlastníkem nemovitosti na adrese Malé Přítočno, Kladenská 17.

Správní orgán zaslal oznámení o zahájení řízení na adresu Malé Přítočno, Kladenská 17, odkud byla písemnost panu Janu Švarcovi doslána na adresu PO Box 3, Praha 6, kde si ji dne xxxxx převzal.

Dne 13. 6. 2007 se na OÚ Malé Přítočno dostavili pan Václav Viktora, trv. hlášen na adrese Malé Přítočno, Kladenská 65, pan Lukáš Košák, trv. hlášen na adrese Malé Přítočno, Kladenská 1 a paní Hana Moutelíková, trv. hlášena Malé Přítočno, Kladenská XXX. Svědci uvedli do čestného prohlášení, že pan Jan Švarc se již min. 8 let nezdržuje na
adrese Malé Přítočno, Kladenská 17. Tato čestná prohlášení jsou součástí spisu.

Žadatelka je oprávněná osoba k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

Pan Jan Švarc byl vyzván, aby se vyjádřil před vydáním rozhodnutí k uvedené věci - zrušení trvalého pobytu, dle § 36 odst. 3 správního řádu, čehož nevyužil. Výzvu k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí si převzal dne 13. 7. 2007.

Z uvedených podkladů vyplývá, že byly naplněny všechny podmínky které ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana požaduje. Dle § 10 odst. 2, z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1, ani k vlastníkovi nemovitosti.

Pan Jan Švarc, nar. 22. 1. 1960, je zároveň povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právního rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 14 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru vnitřních věcí do 15ti dnů ode dne jeho doručení.

Jiří Janoušek
starosta obce

Vyřizuje M. Wolfová