Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2007

Datum vyvěšení: 

31. 5. 2008

Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2007

pro

Obec Malé Přítočno

se sídlem
273
 51 Malé Přítočno
IČO:
 00663999

Název: Obec Malé Přítočno
IČO: 00663999
Sídlo: Kladenská 10, 273 51 Malé Přítočno

Přezkoumání provedl:
PKM Audit & Tax s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10,
Osvědčení KA ČR č. 455
odpovědný auditor Ing. Václava Pekařová, č. osv. 520

Místo přezkoumání: Obecní úřad Malé Přítočno, sídlo auditora
Přezkoumáno v období: 10. 4. - 13. 5. 2008
Přezkoumávaný rok: 2007

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Obce Malé Přítočno za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Je určeno pro starostu a zastupitelstvo a krajský úřad.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních finančních výkazech je odpovědný statutární orgán obce. Úlohou auditora je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání a hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a mezinárodními auditorskými standardy, zejména ISAE 3000. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro svá vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, jiným rozpočtům a ke státním fondům. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví a správě územního samosprávního celku. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem státního dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Zjištěné skutečnosti

1. Rozpočtové hospodaření

Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a rozpočtových změn proběhl v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, tj. neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených obci. Rovněž tak nebylo zjištěno neplnění povinností nebo podmínek stanovených výše citovaným zákonem pro hospodaření územních samosprávních celků.

Nedostatky a chyby v rozpočtovém hospodaření nebyly zjištěny.

2. Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Obec v roce 2007 neuskutečnila operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů.

3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti

Obec neúčtuje o hospodářské činnosti. Zdanitelné příjmy jsou evidovány v rámci hlavní. Nebyly zjištěny nedostatky.

4. Hospodaření s majetkem obce

Na základě provedeného ověření je možné konstatovat, že majetek je využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy. Evidence majetku je řádně vedena. Majetek je chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Obec trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Obec provedla inventarizaci majetku k 31. 12. 2007 a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Nebyly zjištěny nedostatky.

5. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

V roce 2007 obec neuskutečnila zadání na výběrová řízení.

6. Vedení účetnictví

Účetnictví je úplné, průkazné a správné a je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a navazujícími předpisy. Pro vedení účetnictví jsou zpracovány náležité interní předpisy. Jednotlivé účetní operace jsou doloženy účetními doklady, které obsahují předepsané náležitosti. Byla provedena kontrola účetní závěrky k 31. 12. 2007 a nebyly zjištěny nedostatky.

Účetní operace jsou posuzovány jak z hlediska formální, tak i z hlediska věcné správnosti.

Byla ověřena bilanční kontinuita. Údaje uvedené ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2007 a ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31. 12. 2007 navazují na stavy účtů v hlavní knize.

Stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizací (fyzickými a dokladovými inventurami). Inventurní soupisy mají náležitosti dle § 30 zákona o účetnictví.

V účetnictví obce nebyly zjištěny nedostatky.

7. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních

Při přezkoumání hospodaření za období roku 2006 byly zjištěny chyby a nedostatky. Přijatá nápravná opatření byla splněna.

8. Vyhodnocení rizik

Při přezkoumání hospodaření obce nebyla zjištěna rizika, která by měla významný nebo negativní dopad do hospodaření obce.

9. Ostatní povinné údaje

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(pohledávky celkem pol. 75 + odepsané pohledávky - podrozvahová evidence / příjmy po konsolidaci + výnosy z hospodářské činnosti)
0,56%

Podíl závazků na rozpočtu územního celku
(závazky dlouhodobé - pol. 166 + závazky krátkodobé - pol. 189 - závazky za zaměstnanci - pol. 178 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - pol. 179 + závazky z titulu finančního vypořádání / příjmy celkem po konsolidaci výnosy z hospodářské činnosti)
0,09%

Podíl hodnoty zástav na celkovém majetku územního celku:
obec nemá zastavený majetek

Závěr

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


Údaje o zpracovateli auditorské zprávy:

Zpracovala:
Ing. Václava Pekařová, osvědčení KA ČR č. 520
za PKM Audit & Tax s.r.o., osvědčení KA ČR č. 455
U Tvrze 38, Praha 10, 108 00